Newsletter

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOustalony przez Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, posługujące się NIP: 5252423501, REGON: 141390948 (dalej: „Centrum”).

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.centrumopatrznosci.pl.

 1. I.            Definicje użyte w Regulaminie
 2. Centrum Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, posługujące się NIP: 5252423501, REGON: 141390948.
 3. Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Centrum umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
 4. Konsument osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz.93 z późn. zm.) Kodeks Cywilny, która zawarła umowę z Centrum w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym.
 6. Sklep internetowy strony internetowe dostępne pod adresem www.sklep.centrumopatrznosci.pl prowadzone przez Centrum, umożliwiające zawieranie umów przez Internet pomiędzy Centrum a Zamawiającymi.

 

 1. II.           Korzystanie ze Sklepu internetowego
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Centrum,
  a Zamawiającymi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamawiający mogą zawrzeć umowę pozwalającą na dokonanie zakupu Produktów.
 4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia Produktów w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacja zamówienia.
 5. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy na zasadach określonych Regulaminem, całodobowo, przy czym Centrum zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw
  w dostępie do Sklepu internetowego w związku z koniecznością przeprowadzenia planowanej przerwy technicznej lub okresowej konserwacji.
 6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Sklepu internetowego spowodowane awariami, będącymi skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Centrum nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej).

 

 1. III.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego
 2. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego lub Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

1)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3)   włączona obsługa plików cookies,

4)   zainstalowany program FlashPlayer.

 1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 1. IV.        Procedura zawierania umowy 
 2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania Produktu do koszyka
  oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
 3. By poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika lub zalogowanie się, jeżeli posiada się już konto użytkownika w Sklepie internetowym, dzięki czemu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z podaniem poprawnego, istniejącego adresu e-mail i nr telefonu, który będzie służył potwierdzeniu złożonego zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Centrum przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym.
 6. Zamówienie opłacone przelewem zostanie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Centrum. Realizacja zamówienia za pobraniem złożonego w dni powszednie do godziny 13.00 rozpocznie się tego samego dnia, zaś zamówień złożonych po godz. 13:00 lub w soboty, niedzielę oraz święta – rozpocznie się następnego dnia roboczego.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, z przyczyn niezależnych od Centrum, Centrum zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie kontynuowana niezwłocznie po ustaleniu przyczyn jej wstrzymania, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
  1. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, lub brak nr telefonu) nie będą rozpatrywane, a wpłaty dokonane przez Klienta zostaną zwrócone.
  2. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z Centrum, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. V.          Ceny
 2. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym podane są
  w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług - VAT (ceny brutto).
 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Opłaty za dostarczenie Produktów określono w pkt. VI poniżej.

 

 1. VI.        Dostawa Produktów
 2. Koszty dostawy Produktów wskazywane są Zamawiającemu w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy i widoczny jest w podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma także możliwość osobistego odbioru zakupionych Produktów. W takim przypadku Zamawiający powinien skontaktować się z Centrum w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru Produktów. Adres e-mail do kontaktu: sklep@sklep.centrumopatrznosci.pl

 

 1. VII.      Formy płatności
 2. Płatność za zamówione Produkty może być dokonywana w formach płatności możliwych do wyboru w ramach procedury zamówienia, tj. przelewem, przy odbiorze, Transferuj.pl.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Centrum, o którym mowa w pkt. VI ust. 4 Regulaminu, a w przypadku zamówienia za pobraniem płatność następuje przy odbiorze przesyłki.
 4. Centrum wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony Produkt. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 5. Centrum dostarcza Zamawiającemu Produkty zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Centrum jest odpowiedzialne względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedane Produkty okażą się mieć wadę fizyczną lub prawną.

 

 1. VIII.     Procedura rozpatrywania reklamacji
 2. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację Produktu niezwłocznie po wykryciu wady.
 3. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację Centrum pisemnie, w piśmie wysłanym na wskazany wyżej adres Centrum lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumopatrznosci.pl. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Zamawiającego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 4. Centrum zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu rzeczoznawcy/ekspertowi sprawdzenia Produktu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście ma miejsce.
 5. Centrum ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego  najwcześniej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeżeli ostatni dzień terminu do wykonania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
 6. Centrum usuwa zgłoszoną wadę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
 7. Zamawiający odbiera Produkt wolny od wad w miejscu wskazanym przez Centrum.

 

 

 1. IX.        Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia do umowy
 2. Zamawiającemu, który jest Konsumentem przysługuje, w terminie 14 dni, prawo
  do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przedłuża się do następnego dnia roboczego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu
  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. X.          Koszty zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od umowy  
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Centrum lub przekazać go osobie upoważnionej przez Centrum do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie stanu Produktu.

 

 1. XI.        Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Senatorska 27

00-099 Warszawa    

tel. (+48) 22 44 33 444,

fax (+48) 22 44 33 470

http://konsument.um.warszawa.pl/

 

 1. XII.      Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Zamawiający może przekazywać swoje dane osobowe Centrum za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie internetowym, wypełnianych podczas zamawiania Produktu.
 3. Centrum jest administratorem danych osobowych Zamawiającego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: sklep.centrumopatrznosci.pl/polityka-prywatnosci.html

 

 1. XIII.     Inne postanowienia
 2. Porozumiewanie się z Zamawiającymi odbywa się w następujący sposób:

1)  telefonicznie, pod numerem: +48 22 201 97 12 (opłata według taryfy operatora);

2)  drogą elektroniczną, pod adresem: sklep@centrumopatrznosci.pl;  

3)  korespondencyjnie, pod adresem:  ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Centrum, tj. z dniem 16 lipca 2018 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Centrum za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat: Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, sklep@centrumopatrznosci.pl

 

Ja………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………., numer zamówienia…………………………. .

 1. Data zawarcia umowy……………………./odbioru……………………….
 2. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………
 3. Adres konsumenta(-ów)…………………..…………………………………………..
 4. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………..

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj